/* end top */

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

 1. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby uvedené v čl. IV. této smlouvy, bez jakéhokoliv omezení široké veřejnosti, která o poskytnutí konkrétní služby projeví aktuální zájem, respektive té části veřejnosti, která požívá výstupů jednotlivých služeb poskytovaných společností.
 2. Rozsah poskytování jednotlivých služeb, vymezených v čl. IV. této smlouvy, je limitován pouze výší aktuálních finančních zdrojů obecně prospěšné společnosti.
 3. Zdroje financování jednotlivých obecně prospěšných služeb poskytovaných společností jsou:
  • - vklady zakladatele
  • - přijaté dary a dědictví od sponzorů, včetně zahraničních
  • - dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, fondů a programů a konkrétních dotačních titulů Evropské unie, z rozpočtů obcí nebo jiných územních orgánů
  •  - vlastní fondy
  • - zisk z doplňkových podnikatelských činností
  • - výnosy z vlastního majetku
  • - úvěry
 4. S výší finančních zdrojů a jejich použitím je veřejnost seznamována v pravidelně publikované výroční zprávě, zpracované společností aktuálně vždy za období uplynulého roku.

Konkrétní podmínky poskytování obecně prospěšných služeb vycházejí z informací o jednotlivých službách a projektech.